VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny akce a všechny pořadatele, kteří tyto akce prezentují na tomto webu
www.denisaarichard.cz a na webu www.denisapaleckova.cz

ARKAYA Education s.r.o.
IČ: 070 31 041
se sídlem: Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaná 11. 4. 2018
Spisová značka:  C 293362 vedená u Městského soudu v Praze 
 

KUPUJÍCÍCÍ JE POVINEN SE SEZNÁMIT NEJEN S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, ALE I S NAVAZUJÍCÍMI SPECIÁLNÍMI PODMÍNKAMI DOSTUPNÝMI ZDE:

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Prodávající: 
ARKAYA Education s.r.o.
IČ: 070 31 041
se sídlem: Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaná 11. 4. 2018
Spisová značka:  C 293362 vedená u Městského soudu v Praze 
 • Kupující / spotřebitel / je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická osoba. Kupujícím může být taktéž právnická osoba. Kde se hovoří o účastníkovi, jde o kupující osobu.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej zboží, výrobků a služeb prodávajícíhouzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 • Ustanovení všeobecných i speciálních obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO 

 • Pro obecné informace na email adrese: dar.info4u@gmail.com
 • Pro objednávání na email adrese: dar.info4u@gmail.com
 • Pro vyřizování reklamace na email adrese: dar.info4u@gmail.com
 • Písemně na adrese ARKAYA Education s.r.o., Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3
 • Telefonicky :  00 420 774 776 688

ROZHODNÝ PRÁVNÍ ŘÁD, POUŽITÝ JAZYK 

 • Obchodní podmínky a kupní smlouva a  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

 DOSTUPNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A UPŘEDNOSTNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY

 • Obchodní podmínky a další potřebné dokumenty jsou v aktuálním znění dostupné:
 • PRO PRODEJ VÝROBKU A ZBOŽÍ ZDE
 • PRO PRODEJ VZDĚLÁVACÍCH OSOBNOSTNÍCH KURZŮ, PŘEDNÁŠEK, ON-LINE KURZŮ A WEBINÁŘŮ ZDE
 • REKLAMAČNÍ ŘÁD ZDE
 • STRUČNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZDE
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí potvrzení objednávky uskutečněné prostřednictvím webového rozhraní a jsou dosílány jako příloha potvrzovacího e-mailu.
 • Stručné obchodní podmínky se zobrazují taktéž při souhrnné objednávce.
 • Informace o mimosoudním řešení sporů je dostupné zde: http://www.coi.cz
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Neseznámení se s obchodními podmínkami z vůle kupujícího nelze přičítat k tíži prodávajícího.
 • Přijetí zboží, výrobku, služeb kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky. Těmito podmínkami je vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

WEBOVÉ ROZHRANÍ A JEHO INFORMAČNÍ CHARAKTER

 • Veškerá prezentace zboží, výrobků a služeb umístěná ve webovém rozhraní prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, výrobků a služeb. Ustanovení § 1731 a § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.
   • V ceně zboží a výrobků není zahrnuto balné a poštovné.
   • U webinářů a on-line vzdělávacích akcí jde o cenu konečnou (balné a poštovné se neúčtuje).
   • V ceně vzdělávacích akcí není zahrnuta doprava, ubytování a strava, pokud u konkrétní akce není uvedeno jinak.
   • Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
   • Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží (označení, popis hlavních vlastností), výrobcích a službách, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPHV případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
 • Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Při doručování mimo ČR je cena sjednána individuálně a zákazník je předem o této ceně informován.
 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží nemusí být vždy zcela přesná, a pokud se momentální dostupnost liší od dostupnosti uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující včas informován.
 • Prodávající / provozovatel neposkytuje uživatelům / kupujícím / účastníkům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení webového rozhraní. Prodávající / provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli /kupujícímu / účastníkovi způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb webového rozhraní.
 • Kupující / účastník bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky a škody, které utrpěl využíváním informací z webového rozhraní.

ARCHIVACE A SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a vedení účetnictví a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. S tímto kupující souhlasí.
 • Uzavřená smlouva a předmětné obchodní podmínky budou uloženy u prodávajícího po dobu 3 let, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. Takto uložená data nejsou dále přístupná.
 • Kupujícímu může být umožněn přístup k této smlouvě po dobu jednoho roku ode dne jejího uzavření a to formou uživatelského účtu. Tento přístup není nárokový.
 • Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, povolání, věk, pohlaví, předchozí zkušenosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a fakturační adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).
 • Kupující využívající možnost dopravy zboží externí přepravní společností, dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů touto společností.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány k elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat ve lhůtě do 30 dnů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Předání informací se předává elektronicky, nedohodnou-li se strany jinak.

ZÁKONNÝ VĚK

 • Užíváním webových stránek a vzdělávacích akcí prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti a dali jste souhlas, aby nezletilí ve vašem okolí mohli tuto stránku užívat.

VYTVÁŘENÍ AUDIO, VIDEO A FOTO ZÁZNAMŮ LEKTOREM

 • Lektor si vyhrazuje právo na vytváření audio, video a foto záznamů pro účely archivace akce, nebo pro použití pro svou prezentaci, ale výhradně pro užití na svých webových stránkách nebo video kanálech (Youtube, Vimeo, Instagram, apod.).
 • V případě potřeby informujte lektora, že si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, pokud taková situace nastane.  

REGISTRACE, UVÁDĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu/prostoru. Takovémuto kupujícímu je zřízen uživatelský účet.
 • Webové rozhraní umožňuje nákup zboží / výrobků také bez registrace. V tomto případě se nezřizuje uživatelský účet.
 • Při registraci na webové stránce/webovém rozhraní a při objednávání zboží / výrobků / služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Takto uvedené údaje jsou použity i pro případné doručování, pokud není prodávajícímu sdělena odlišná adresa (údaje).
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

Získávání a zpracovávání osobních údajů při návštěvě webového rozhraní

 • při návštěvě našich webových stránek dojde k zaznamenání:
  • IP adresy návštěvníka,
  • ze které webové stránky návštěvník přichází
  • jak dlouho se návštěvník na našich stránkách zdržel
  • kterého dne návštěvník naše stránky navštívil
 • Osobní údaje návštěvníka se nezaznamenávají.
 • Osobní údaje mohou být zaznamenány pouze při jejich úmyslném poskytnutí (např. při registraci, vyplněním e-mailu pro zasílání obchodních sdělení, účastí v anketách, uzavřením smlouvy, neanonymním poskytnutí recenze apod.)

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

AUTORSKÉ PRÁVO

 • V rámci zboží, výrobků a služeb je možno zakoupit online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD apod., je také možné se účastnit vzdělávací akce. Vše podléhá zákonné ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování / šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Není zakázáno využít takto nabyté poznatky.
 • Tyto výrobky a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobnostního rozvoje.
 • Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody. 
 • Prodávající ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za následky, které by mohly vzniknout při aplikaci poskytnutých rad. Případný úspěch či neúspěch kupujícího / účastníka je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do obecného vzdělávání. 
 • Vybrané vzdělávací akce podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své. Vyučovat a jinak komerčně využívat nabyté znalosti se umožňuje s předpokladem uvedení zdroje nabytí takovýchto dovedností a případném sjednání provizní odměny.
 • Pokud účastník absolvuje akci za účelem její následné prezentace, nebo sbírá materiály pro svou publikační činnost, je nutné, aby o svém záměru informoval prodávajícího / lektora před začátkem akce a ke všem výstupům získal jejich písemné svolení.
 • Účastník vzdělávací akce nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím webového rozhraní, on-line semináře nebo webináře žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího / lektora.

SLEVY Z KUPNÍ CENY

 • O způsobu, době a výši slev rozhoduje prodávající.
 • Slevy ze vzdělávacích akcí mohou být poskytnuty absolventům a současným studentům vzdělávacích akcí, partnerům, osobám se sníženými příjmy, seniorům a studentům a dále dle uvážení prodávajícího.
 • Slevy můžou být poskytovány široké veřejnosti prostřednictvím tzv. „Slevových kódů“. V případě, že kupující takovýto kód obdržel a chce slevu uplatnit, je povinen ho uvést do objednávky / přihlášky do příslušného pole na webovém rozhraní ve správném tvaru. Na pozdější dodání Slevového kódu, či uvedení kódu ve špatném tvaru, nebude brán zřetel a kupující uhradí plnou cenu.
 • Na slevy není právní nárok.
 • Slevy se nesčítají. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Oprávnění k podnikání

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží / výrobků / služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

 • Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností uvedených v předchozím odstavci, čímž toto právo kupujícímu nevznikne. 

Pojmy

 • Vzdělávací akcí s osobní účastí se rozumí kurz (workshop), který je lektorován na živo a je k němu třeba osobní kontakt lektora s účastníkem.
 • Vzdělávací akcí on-line se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace uložená na webovém rozhraní prodávajícího nejčastěji s přístupem pro kupujícího přes osobní heslo / kód. Přístup je poskytován zpravidla po dobu 12 měsíců od uhrazení kupní ceny.
 • E-bookem (E-knihou) se rozumí textový soubor ve formátu pdf nabízený prostřednictvím webového rozhraní, který se nedodává na hmotném nosiči.
 • Webinářem se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace poskytnutá v aktuálním živém vysílání s přístupem pomocí internetového připojení z webového rozhraní v pevně ohraničeném časovém období.
 • Osobní konzultací se rozumí osobní schůzka s poskytovatelem konzultace po dobu předem dohodnutých hodin a to formou sezení nebo jinou dohodnutou formou. Jde o individuální přístup konzultanta ke kupujícímu. Osobní konzultaci nejsou přítomny další osoby.

DORUČOVÁNÍ

 • Oznámení týkající změny a rušení vztahů (odstoupení od smlouvy, vrácení zboží apod.) prodávajícího a kupujícího, jsou doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě či obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 • Jakékoliv změny objednávek včetně storna je možno učinit pouze písemnou formou, za kterou jsou v tomto případě považovány i prostředky komunikace na dálku (e-mail).
 • Oznámení se doručují na adresu uvedenou:
  • v uživatelském účtu (ve webovém rozhraní) v případě, že jde o kupujícího
  • v záhlaví těchto obchodních podmínek, v případě, že jde o prodávajícího.
 • Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce a na adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 • Zakoupené fyzické produkty se doručují na adresu uvedenou kupujícím ve webovém rozhraní, nedohodne-li se kupující a prodávající jinak.

Účinky doručení nastávají:

 • osobním převzetím
 • okamžikem dodání adresátovi prostřednictvím České pošty či prostřednictvím jiného doručovatele (pozor, odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím může být sice platně doručeno, ale pokud není učiněno v řádné lhůtě, není účinné).
 • okamžikem odmítnutí převzetí adresátem (bez nutnosti dalšího poučení),
 • marným uplynutím lhůty pro uložení zásilky/balíku u České pošty či jiného doručovatele či přepravce,
 • dnem, kdy se i v jiných případech vrátila zásilka/balík jako nedoručitelná.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

 • Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný ZDE.
 • Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: dar.info4u@gmail.com
 • Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Prodávající není zavázán kodexy chování ve smyslu odst. 1 písm. e § 1826 zák. č. 89/2012 Sb.
 • Kde se hovoří o zboží, může tím být myšlen výrobek či movitá věc.
 • Kde se hovoří o službě, může tím být myšlen kurz, webinář, sezení či konzultace.
 • Smluvní strany nemohou práva z kupní smlouvy postoupit na jiného, s výjimkou vymáhání úhrady kupní ceny a nákladů spojených s balením a přepravou, případně náhradou škody, není-li v podmínkách uvedeno jinak (např. při účasti na akci povoleným náhradníkem).
 • Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Neplatnost kupní smlouvy nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdokoliv kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
 • Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v kupní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost kupní smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o kupní smlouvě ani projev učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 • Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření kupní smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly (a jsou součástí kupní smlouvy nebo obchodních podmínek), nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o kupní smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu kupní smlouvy, který by byl jinak důvodem neuzavření smlouvy.
 • Změny obchodních podmínek:
  • Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat.
  • Obchodní podmínky mající vliv na kupní smlouvu musí být doručeny kupujícímu alespoň prostřednictvím e-mailu uvedeném v uživatelském účtu.
  • Je odpovědností kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.
 • Změny a doplňky kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu a webového rozhraní mohou být provedeny elektronicky.
 • Jiné změny vyžadují písemnou formu, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 (Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.)
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na koupi zboží či výrobků a reklamační řád.
 • Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky kupní smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek nebo navrhnout jejich změnu. Nevyužití této možnosti se má za souhlas v plném rozsahu obchodních podmínek.
 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 • V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu. 

Tyto obchodní podmínky společně se speciálními obchodními podmínkami jsou platné ode dne 1.5.2016

  

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mail: dar.info4u@gmail.com případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). 

Odesílatel/spotřebitel/zákazník:

Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo): 

Adresát:
Internetový obchod:            www.denisaarichard.cz
Společnost:                            ARKAYA Education s.r.o.
Se sídlem:                              Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČ/:                                          71523952
Korespondenční adresa:    ARKAYA Education s.r.o., Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3  
E-mailová adresa:                dar.info4u@gmail.com
Telefonní číslo:                     +420 774 776 688 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ČI VÝROBKŮ

Dne ….......……. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….. / poskytnutí služeb …, datum objednávky …............, číslo objednávky ……...……, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)