Stručné OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro online portál
www.denisaarichard.cz

ARKAYA Education s.r.o.
IČ: 070 31 041
se sídlem: Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaná 11. 4. 2018
Spisová značka:  C 293362 vedená u Městského soudu v Praze 
 

TYTO STRUČNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NENAHRAZUJÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY V KOMPLETNÍM ZNĚNÍ!!! JDE POUZE O USNADNĚNÍ A ZPŘEHLEDNĚNÍ!!!

KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO

 • Pro obecné informace na email adrese: dar.info4u@gmail.com
 • Pro objednávání na email adrese: dar.info4u@gmail.com
 • Pro vyřizování reklamace na email adrese: dar.info4u@gmail.com
 • Písemně na adrese: ARKAYA Education s.r.o., Nitranská 1459/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3
 • Telefonicky : +420 774 776 688 (v případě nezvednutí prosíme SMS – zavoláme zpět)

ROZHODNÝ PRÁVNÍ ŘÁD, POUŽITÝ JAZYK

 • Obchodní podmínky a kupní smlouva a  jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

VYLOUČENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU PŘI VZDĚLÁVACÍ AKCI

 • Vzdělávací aktivity nejsou zájezdem či dovolenou ve smyslu § 2521 a násl. občanského zákoníku a nedochází k uzavření smlouvy o zájezdu a případných možných nároků z tohoto druhu smlouvy plynoucích.

DOSTUPNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A UPŘEDNOSTNĚNÍ UZAVŘENÉ SMLOUVY

 • Obchodní podmínky a další potřebné dokumenty jsou v aktuálním znění dostupné:
  • VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZDE
  • PRO PRODEJ VÝROBKU A ZBOŽÍ ZDE
  • PRO PRODEJ VZDĚLÁVACÍCH OSOBNOSTNÍCH KURZŮ, PŘEDNÁŠEK, ON-LINE KURZŮ A WEBINÁŘŮ ZDE
  • REKLAMAČNÍ ŘÁD a INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ ZDE
  • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami v plném rozsahu (nikoliv pouze těmito zestručněnými), a že s nimi souhlasí.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

DOSTUPNOST VÝROBKŮ, ZBOŽÍ A SLUŽEB

 • Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží nemusí být vždy zcela přesná, a pokud se momentální dostupnost liší od dostupnosti uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující včas informován.

PRÁVO NA ÚČAST NA KURZU

 • Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po uhrazení identifikovatelným způsobem nevratné zálohy, celkové ceny vzdělávacího kurzu nebo individuálně smluvené ceny a to na účet prodávajícího.
 • Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu.
  • V případě nákupu pro třetí osobu se stává účastníkem třetí osoba, pokud tato byla označena v objednávce a došlo k úhradě kupujícím.
 • Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

MOŽNÁ ZMĚNA LEKTORA, MÍSTA NEBO ČASU KONÁNÍ

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení prodávajícím.

CENA ZBOŽÍ, SPLATNOST

 • Cenu zboží (tvořenou podle zákona o cenách) a případné náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti;
  • na dobírku (na dobírku expeduje prodávající zboží pouze po České republice);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 283672578/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně platební kartou;
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Prodlení

 • V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží / výrobku.

CENA VZDĚLÁVACÍ AKCE, SPLATNOST

 • Kupní cena u vzdělávacích akcí s osobní účastí je rozdělena na nevratnou zálohu, která je splatná neprodleně a zbytek do celkové ceny, který je splatný před zahájením vzdělávací akce.

Způsob úhrady

 • Nevratnou zálohu a cenu podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti;
  • na dobírku (na dobírku expeduje prodávající zboží pouze po České republice);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 283672578/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay;
  • POZOR osobně při zahájení akce nelze platit bezhotovostně platební kartou!!!

Prodlení s úhradou

 • V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vzdělávací akce.

VZDĚLÁVACÍ AKCE NE/ ZAHRNUJE

Vzdělávací akce zahrnují v základní ceně

 • Výuku dle osnov prodávajícího / lektora při osobní účasti.
 • Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na webovém rozhraní) nebo jde o e-book či on-line kurz nebo webinář.
 • V případě webinářů je poskytován přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu 3 měsíců ode dne úhrady, případně podle dohody.
 • V případě on-line akce je přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu konání akce nejpozději od chvíle načtení úhrady (s výjimkou neprovedené úhrady do dvou dnů před počátkem této akce), případně podle dohody.
 • Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce.
 • Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na webovém rozhraní).
 • Osobní přítomnost a individuální přístup v případě osobní konzultace.

Cena vzdělávací akce nezahrnuje:

 • Ubytování a stravu (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře, jde pouze o možnost využití zprostředkovaného kontaktu na poskytovatele ubytování a stravování a předjednanou zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu). 
 • Telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (lektor může reagovat, ale není k těmto reakcím zavázán).

SLEVY Z KUPNÍ CENY

 • O způsobu, době a výši slev rozhoduje prodávající.
 • Na slevy není právní nárok.
 • Slevy se nesčítají.

DORUČOVÁNÍ, EXPEDICE

 • Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce a na adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Expediční lhůta – u zboží, které je na skladě; jinak dle jeho dostupnosti

 • Přijaté objednávky budou expedovány do třech pracovních dnů od objednání.
 • Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován.
 • Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován.

Opakované nebo marné doručování zboží

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Doručování vzdělávacích akcí

 • U on-line vzdělávání a webinářů se dodáním rozumí zpravidla zaslání přístupových údajů / kódů, případně zasláním odkazu URL adresy prodejcem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím na webovém rozhraní / v objednávce.
 • Tyto přístupové údaje se poskytují kupujícímu / účastníkovi až po úplném zaplacení kupní ceny nebo po řádném uhrazení první splátky a to do 5 dnů, není-li dohodnuto či uvedeno jinak.
 • Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího nejpozději do 24 hodin od úhrady.
 • Vzdělávací akce vyžadující osobní účast kupujícího / účastníka se nedodávají. Kupující / účastník se na akci dostaví dle pokynů zasílaných e-mailem uvedeným kupujícím ve webovém rozhraní nejpozději 3 dny před konáním, pokud účastník takovouto akci objednal před touto lhůtou. Při pozdním objednání nemusí být doručení pokynů zajištěno.
 • Kupující / účastník je povinen se dostavit alespoň 15 min. před zahájením vzdělávací akce. V případě pozdního dostavení se, nemusí být již vpuštěn do místa konání, pokud si tuto možnost nedohodl s prodávajícím předem.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ, HESEL AJ. TŘETÍ STRANĚ

 • Je zakázáno. V tomto případě by mohl prodávající vymáhat náhradu škody.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ ZA ZBOŽÍ

Lhůta k odstoupení

 • Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí být doručen projev vůle odstupujícího).
 • Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě:
  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;
  • nesmí být použité;
  • musí být nepoškozené a čisté;
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal;
  • musí být vráceno s kompletní dokumentací.

 

 • Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
  • Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).

Vrácení peněz

 • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupeného zboží. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
 • Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.
 • Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

 • Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.
 • Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy z důvodu změny ceny, informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY U VZDĚLÁVACÍ AKCE

Překročení kapacity vzdělávací akce

 • V případě překročení kapacity akce bude prodávajícím kupujícímu do 2 pracovních dnů nabídnut náhradní termín nebo stornování přihlášky a vrácení platby na účet objednatele / kupujícího.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele 

 • Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/potvrzení účasti na vzdělávací akci, a to bez udání důvodu (musí dojít k doručení projevu vůle odstupujícího) při zachování dalších podmínek. POZOR na storno poplatky!!!
 • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka nevratné zálohy a případně další částka, dle níže uvedených storno podmínek.
 • Toto ujednání kupující respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby, kdy je prodávající nucen předem zajistit prostory pro odpovídající počet účastníků, odpovídající webový hosting, technický servis aj.
 • Odstoupení je možné provést e-mailem, pokud není třeba navracet průvodní materiál.
 • Toto odstoupení není možné (v souladu s ustanovení § 1837 občanského zákoníku):
  • pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce (např. shlédnutím videa, účast na akci apod.).
  • u dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
  • u poskytnutých služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).
  • u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.
 • Je-li odstoupení spojeno / vázáno s vrácením průvodních materiálů (CD, DVD, flash disk, kniha apod.), pokud nebyl porušen obal, jsou naplněny podmínky odstoupení navíc až splněním následujících podmínek:
  • musí dojít k odeslání předmětných materiálů v rámci 14 dnů ode dne převzetí těchto materiálů
  • materiály musí být v původním nepoškozeném a neotevřeném obalu; nesmí být použité; musí být nepoškozené a čisté; musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal, vč. případného poskytnutého dárku; musí být vráceno s kompletní dokumentací.
  • Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).

Odstoupení od smlouvy v případě individuální konzultace

 • V případě individuální konzultace může kupující odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) minimálně 2 pracovní dny předem.
 • Při nedodržení dané podmínky kupující zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.
 • Při opakovaném odstupování od smlouvy může kupující omezit do budoucna uzavření takovéto smlouvy.

Opuštění vzdělávací akce:

 • Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní zodpovědnost a bez uvedení důvodu opustit. V tomto případě není povinen odstupovat od smlouvy a nenáleží mu navrácení rezervačního poplatku ani kupní ceny.

Vrácení peněz

 • Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupené vzdělávací akce. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
 • Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

  • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující / účastník porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem. Pro tyto účely se má za podstatné porušení:
   • prodlení kupujícího / účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti.
   • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího / účastníka.
   • účast osoby nezletilé nebo nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora.
   • neoznámení zdravotních obtíží účastníkem, pokud jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo vážně poškodit účastníka, jiného účastníka, prodávajícího nebo průběh či pověst vzdělávací akce.
   • narušování vzdělávací akce závažným způsobem (např. přehnané slovní invektivy, sexuální obtěžování, užívání nelegalizovaných drog, nadměrné požívání alkoholu apod.)
   • další porušení Povinnosti účastníka vzdělávací akce (uvedených níže).
 • Prodávající či pořádající lektor je oprávněn ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné (z důvodu narušování akce, nevhodného chování účastníka narušujícím akci méně závažným způsobem) a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce. 

STORNO POPLATKY U VZDĚLÁVACÍ AKCE

Storno poplatek při vzdělávacích akcích s osobní účastí:

 • Zaplacená nevratná záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
 • Poměrná část se vrací, pokud došlo k ukončení účastníkovi účasti z důvodu rozhodnutí prodávajícího či lektora a současně nešlo o hrubé porušení smluvních a obchodních podmínek.
 • Uhrazená záloha na vzdělávací akci je nevratná, není-li dále stanoveno jinak.
 • Záloha je vratná:
  • v případě plně obsazené vzdělávací akce a odmítnutí účasti účastníka prodávajícím.
  • pokud prodávající uzná účastníka nezpůsobilým k účasti (např. z důvodu věku – u kurzů pro osoby nad 18 let; pohlaví – u selektovaných kurzů apod.). Po dohodě je možné  přesunout registrační poplatek na jinou vzdělávací akci / jiný termín apod.
  • došlo-li k platnému odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě.
  • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení zálohy a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Při jakémkoliv stornování může kupující / účastník s prodávajícím dohodnout přechod práv a povinností na jiného účastníka (kupující za sebe může poslat náhradníka), ale pouze s výslovným souhlasem prodávajícího.
  • Při stornování (platném odstoupení od smlouvy) méně než 10 dnů (včetně) před zahájením vzdělávací akce, náleží prodávajícímu plná úhrada ceny (nevratná záloha + doplatek ceny), tj. 100 % ceny.
  • Nesplacenou část je kupující povinen doplatit neprodleně. 
 • Pokud kupující odstupuje od smlouvy pravidelně anebo není ochoten hradit storno poplatky, může mu prodávající odepřít do budoucna přístup ke vzdělávacím akcím.

Storno poplatek při vzdělávací akci poskytované formou on-line nebo webinářem:

 • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení poplatku a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Zaplacená záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
 • Zaplacená kupní cena se vrací, pokud kupující platně odstoupí od smlouvy. 
  • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka zálohy nebo 10 % kupní ceny, pokud nebyla uhrazena záloha.

Storno poplatek při individuální konzultaci:

 • Při nezrušení konzultace dva pracovní dny předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.

Náklady spojené se zrušením vzdělávací akce:

 • Prodejce nehradí kupujícímu / účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávacího kurzu.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Kupující má právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží a služeb, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu v záruční lhůtě 6 měsíců od převzetí věci kupujícím, za to, že věc při převzetí nemá vady. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc lze reklamovat ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění 24 měsíců od převzetí věci. Lhůta 24 měsíců počíná běžet převzetím zboží a v případě reklamace zboží se nepřerušuje. Dvaceti čtyř měsíční lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu, byla-li nižší cena pro tuto vadu sjednána, opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním, u použité věci vada odpovídající míře používání nebo opotřebení, vada vyplývající z povahy věci.
 • U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.
 • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. 
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU

  • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno. Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, je pracovník pošty nebo kurýrní služby povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku, dopravce vyřídí reklamaci.
 • Pokud toto kupující neprovede, nenese prodávající za tyto škody odpovědnost.

 

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

 • Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný ZDE
 • Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).